Archives for Featured

Featured

श्री राम मंत्र – Sri Lord Rama Mantra ॥ श्रीरामरक्षास्तोत्रम्॥ Ram Raksha Stotram

श्रीगणेशायनमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य। बुधकौशिक ऋषिः। श्रीसीतारामचंद्रो देवता। अनुष्टुप् छन्दः। सीता शक्तिः। श्रीमद्‌हनुमान् कीलकम्। श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्र जपे विनियोगः॥ ॥ अथ ध्यानम् ॥ ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्दद्पद्मासनस्थं । पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ॥…
Continue Reading
Featured

श्री शारदा भुजंग स्तोत्रम् || Sharada Bhujanga Stotra

श्री शारदा भुजंग स्तोत्रम् || Sri Sharada Bhujanga Stotram सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुंभां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलंबाम् । सदास्येन्दुबिम्बां सदानोष्ठबिम्बां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बाम् ॥ १ ॥ कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्राम् । पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बां अजस्रं मदम्बाम् ॥ २ ॥…
Continue Reading
Skip to toolbar