साधना

Your Spiritual Journey

श्री वामन अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Vamana Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ वामनाय नमः ।

ॐ वारिजाताक्षाय नमः ।
ॐ वर्णिने नमः ।
ॐ वासवसोदराय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ वावदूकाय नमः ।
ॐ वालखिल्यसमाय नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ वेदवादिने नमः ।
ॐ विद्युदाभाय नमः ।
ॐ वृतदण्डाय नमः ।
ॐ वृषाकपये नमः ।
ॐ वारिवाहसितच्छत्राय नमः ।
ॐ वारिपूर्णकमण्डलवे नमः ।
ॐ वलक्षयज्ञोपवीताय नमः ।
ॐ वरकौपीनधारकाय नमः ।
ॐ विशुद्धमौञ्जीरशनाय नमः ।
ॐ विधृतस्फाटिकस्रजाय नमः ।
ॐ वृतकृष्णाजिनकुशाय नमः ।
ॐ विभूतिच्छन्नविग्रहाय नमः ।
ॐ वरभिक्षापात्रकक्षाय नमः ।
ॐ वारिजारिमुखाय नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ वारिजाङ्घ्रये नमः ।
ॐ वृद्धसेविने नमः ।
ॐ वदनस्मितचन्द्रिकाय नमः ।
ॐ वल्गुभाषिणे नमः ।
ॐ विश्वचित्तधनस्तेयिने नमः ।
ॐ विशिष्टधिये नमः ।
ॐ वसन्तसदृशाय नमः ।
ॐ वह्निशुद्धाङ्गाय नमः ।
ॐ विपुलप्रभाय नमः ।
ॐ विशारदाय नमः ।
ॐ वेदमयाय नमः ।
ॐ विद्वदर्धिजनावृताय नमः ।
ॐ वितानपावनाय नमः ।
ॐ विश्वविस्मयाय नमः ।
ॐ विनयान्विताय नमः ।
ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नमः ।
ॐ वैष्णवर्क्षविभूषणाय नमः ।
ॐ वामाक्षिमदनाय नमः ।
ॐ विद्वन्नयनाम्बुज भास्कराय नमः ।
ॐ वारिजासनगौरीशवयस्याय नमः ।
ॐ वासवप्रियाय नमः ।
ॐ वैरोचनिमखालङ्कृते नमः ।
ॐ वैरोचनिवनीपकाय नमः ।
ॐ वैरोचनियशस्सिन्धुचन्द्रमसे नमः ।
ॐ वैरिबाडबाय नमः ।
ॐ वासवार्थस्वीकृतार्थिभावाय नमः ।
ॐ वासितकैतवाय नमः ।
ॐ वैरोचनिकराम्भोजरससिक्तपदाम्बुजाय नमः ।
ॐ वैरोचनिकराब्धारापूरिताञ्जलिपङ्कजाय नमः ।
ॐ वियत्पतितमन्दाराय नमः ।
ॐ विन्ध्यावलिकृतोत्सवाय नमः ।
ॐ वैषम्यनैर्घृण्यहीनाय नमः ।
ॐ वैरोचनिकृतप्रियाय नमः ।
ॐ विदारितैककाव्याक्षाय नमः ।
ॐ वांछिताज्ङ्घ्रित्रयक्षितये नमः ।
ॐ वैरोचनिमहाभाग्य परिणामाय नमः ।
ॐ विषादहृते नमः ।
ॐ वियद्दुन्दुभिनिर्घृष्टबलिवाक्यप्रहर्षिताय नमः ।
ॐ वैरोचनिमहापुण्याहार्यतुल्यविवर्धनाय नमः ।
ॐ विबुधद्वेषिसन्त्रासतुल्यवृद्धवपुषे नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः ।
ॐ विक्रमक्रान्तलोकाय नमः ।
ॐ विबुधरञ्जनाय नमः ।
ॐ वसुधामण्डलव्यापि दिव्यैकचरणाम्बुजाय नमः ।
ॐ विधात्रण्डविनिर्भेदिद्वितीयचरणाम्बुजाय नमः ।
ॐ विग्रहस्थितलोकौघाय नमः ।
ॐ वियद्गङ्गोदयाङ्घ्रिकाय नमः ।
ॐ वरायुधधराय नमः ।
ॐ वन्द्याय नमः ।
ॐ विलसद्भूरिभूषणाय नमः ।
ॐ विष्वक्सेनाद्युपवृताय नमः ।
ॐ विश्वमोहाब्जनिस्स्वनाय नमः ।
ॐ वास्तोष्पत्यादिदिक्पालबाहवे नमः ।
ॐ विधुमयाशयाय नमः ।
ॐ विरोचनाक्षाय नमः ।
ॐ वह्न्यास्याय नमः ।
ॐ विश्वहेत्वर्षिगुह्यकाय नमः ।
ॐ वार्धिकुक्षये नमः ।
ॐ वरिवाहकेशाय नमः ।
ॐ वक्षस्थ्सलेन्दिराय नमः ।
ॐ वायुनासाय नमः ।
ॐ वेदकण्ठाय नमः ।
ॐ वाक्छन्दसे नमः ।
ॐ विधिचेतनाय नमः ।
ॐ वरुणस्थानरसनाय नमः ।
ॐ विग्रहस्थचराचराय नमः ।
ॐ विबुधर्षिगणप्राणाय नमः ।
ॐ विबुधारिकटिस्थलाय नमः ।
ॐ विधिरुद्रादिविनुताय नमः ।
ॐ विरोचनसुतानन्दाय नमः ।
ॐ वारितासुरसन्दोहाय नमः ।
ॐ वार्धिगम्भीरमानसाय नमः ।
ॐ विरोचनपितृस्तोत्र कृतशान्तये नमः ।
ॐ वृषप्रियाय नमः ।
ॐ विन्ध्यावलिप्राणनाध भिक्षादायने नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ।
ॐ वासवत्राकृतस्वर्गाय नमः ।
ॐ वैरोचनिकृतातलाय नमः ।
ॐ वासवश्रीलतोपघ्नाय नमः ।
ॐ वैरोचनिकृतादराय नमः ।
ॐ विबुधद्रुसुमापाङ्गवारिताश्रितकश्मलाय नमः ।
ॐ वारिवाहोपमाय नमः ।
ॐ वाणीभूषणाय नमः ।
ॐ वाक्पतयेनमः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *