साधना

Your Spiritual Journey

श्री मातंगी अष्टोत्तर शतनामावली – Matangi Ashtottara Shatanamavali

 

श्री महामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।
श्री सिद्धिरूपायै नमः ।
श्री योगिन्यै नमः ।
श्री भद्रकाल्यै नमः ।
श्री रमायै नमः ।
श्री भवान्यै नमः ।
श्री भयप्रीतिदायै नमः ।
श्री भूतियुक्तायै नमः ।
श्री भवाराधितायै नमः ।
श्री भूतिसम्पत्तिकर्यै नमः ।
श्री जनाधीशमात्रे नमः ।
श्री धनागारदृष्ट्यै नमः ।
श्री धनेशार्चितायै नमः ।
श्री धीवरायै नमः ।
श्री धीवराङ्ग्यै नमः ।
श्री प्रकृष्टायै नमः ।
श्री प्रभारूपिण्यै नमः ।
श्री कामरूपायै नमः ।
श्री प्रहृष्टायै नमः ।
श्री महाकीर्तिदायै नमः ।
श्री कर्णनाल्यै नमः ।
श्री काल्यै नमः ।
श्री भगाघोररूपायै नमः ।
श्री भगाङ्ग्यै नमः ।
श्री भगावाह्यै नमः ।
श्री भगप्रीतिदायै नमः ।श्री भिमरूपायै नमः ।
श्री भवानीमहाकौशिक्यै नमः ।
श्री कोशपूर्णायै नमः ।
श्री किशोर्यै नमः ।
श्री किशोरप्रियानन्दईहायै नमः ।
श्री महाकारणायै नमः ।
श्री कारणायै नमः ।
श्री कर्मशीलायै नमः ।

श्री कपाल्यै नमः ।
श्री प्रसिद्धायै नमः ।
श्री महासिद्धखण्डायै नमः ।
श्री मकारप्रियायै नमः ।
श्री मानरूपायै नमः ।
श्री महेश्यै नमः ।
श्री महोल्लासिन्यै नमः ।
श्री लास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः ।
श्री क्षमायै नमः ।
श्री क्षेमशीलायै नमः ।
श्री क्षपाकारिण्यै नमः ।
श्री अक्षयप्रीतिदाभूतियुक्ताभवान्यै नमः ।
श्री भवाराधिताभूतिसत्यात्मिकायै नमः ।
श्री प्रभोद्भासितायै नमः ।
श्री भानुभास्वत्करायै नमः ।
श्री चलत्कुण्डलायै नमः ।
श्री कामिनीकान्तयुक्तायै नमः ।
श्री कपालाऽचलायै नमः ।
श्री कालकोद्धारिण्यै नमः ।
श्री कदम्बप्रियायै नमः ।
श्री कोटर्यै नमः ।
श्री कोटदेहायै नमः ।
श्री क्रमायै नमः ।
श्री कीर्तिदायै नमः ।
श्री कर्णरूपायै नमः ।
श्री काक्ष्म्यै नमः ।
श्री क्षमाङ्यै नमः ।
श्री क्षयप्रेमरूपायै नमः ।
श्री क्षपायै नमः ।
श्री क्षयाक्षायै नमः ।
श्री क्षयाह्वायै नमः ।
श्री क्षयप्रान्तरायै नमः ।
श्री क्षवत्कामिन्यै नमः ।
श्री क्षारिण्यै नमः ।
श्री क्षीरपूषायै नमः ।
श्री शिवाङ्ग्यै नमः ।
श्री शाकम्भर्यै नमः ।
श्री शाकदेहायै नमः ।
श्री महाशाकयज्ञायै नमः ।
श्री फलप्राशकायै नमः ।
श्री शकाह्वाशकाख्याशकायै नमः ।
श्री शकाक्षान्तरोषायै नमः ।
श्री सुरोषायै नमः ।
श्री सुरेखायै नमः ।
श्री महाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः ।
श्री जयन्तीजयाजाग्रतीयोग्यरूपायै नमः ।
श्री जयाङ्गायै नमः ।
श्री जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञायै नमः ।
श्री जयप्राणरूपायै नमः ।
श्री जयस्वर्णदेहायै नमः ।
श्री जयज्वालिन्यै नमः ।
श्री यामिन्यै नमः ।
श्री याम्यरूपायै नमः ।
श्री जगन्मातृरूपायै नमः ।
श्री जगद्रक्षणायै नमः ।
श्री स्वधावौषडन्तायै नमः ।
श्री विलम्बाविलम्बायै नमः ।
श्री षडङ्गायै नमः ।
श्री महालम्बरूपाऽसिहस्ताऽऽप्दाहारिण्यै नमः ।
श्री महामङ्गलायै नमः ।
श्री मङ्गलप्रेमकीर्त्यै नमः ।
श्री निशुम्भक्षिदायै नमः ।
श्री शुम्भदर्पत्वहायै नमः ।
श्री आनन्दबीजादिस्वरूपायै नमः ।
श्री मुक्तिस्वरूपायै नमः ।
श्री चण्डमुण्डापदायै नमः ।
श्री मुख्यचण्डायै नमः ।
श्री प्रचण्डाऽप्रचण्डायै नमः ।
श्री महाचण्डवेगायै नमः ।
श्री चलच्चामरायै नमः ।
श्री चामराचन्द्रकीर्त्यै नमः ।
श्री सुचामिकरायै नमः ।
श्री चित्रभूषोज्ज्वलाङ्ग्यै नमः ।
श्री सुसङ्गीतगीतायै नमः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *