साधना

Your Spiritual Journey

श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली || Kamala Ashtottara Shatanamavali

 

श्रीमहामायायै नमः ।

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ।
श्रीमहावाण्यै नमः ।
श्रीमहेश्वर्यै नमः ।
श्रीमहादेव्यै नमः ।
श्रीमहारात्र्यै नमः ।
श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
श्रीकालरात्र्यै नमः ।
श्रीकुहवै नमः ।
श्रीपूर्णायै नमः ।
श्री आनन्दायै नमः ।
श्रीआद्यायै नमः ।
श्रीभद्रिकायै नमः ।
श्रीनिशायै नमः ।
श्रीजयायै नमः ।
श्रीरिक्तायै नमः ।
श्रीमहाशक्त्यै नमः ।
श्रीदेवमात्रे नमः ।
श्रीकृशोदर्यै नमः ।
श्रीशच्यै नमः ।
श्रीइन्द्राण्यै नमः ।
श्रीशक्रनुतायै नमः ।
श्रीशङ्करप्रियवल्लभायै नमः ।
श्रीमहावराहजनन्यै नमः ।
श्रीमदनोन्मथिन्यै नमः ।
श्रीमह्यै नमः ।
श्रीवैकुण्ठनाथरमण्यै नमः ।
श्रीविष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ।
श्रीविश्वेश्वर्यै नमः ।
श्रीविश्वमात्रे नमः ।
श्रीवरदायै नमः ।
श्रीअभयदायै नमः ।
श्रीशिवायै नमः ।
श्रीशूलिन्यै नमः ।
श्रीचक्रिण्यै नमः ।
श्रीपद्मायै नमः ।
श्रीपाशिन्यै नमः ।
श्रीशङ्खधारिण्यै नमः ।
श्रीगदिन्यै नमः ।
श्रीमूण्डमालायै नमः ।
श्रीकमलायै नमः ।
श्रीकरुणालयायै नमः ।
श्रीपद्माक्षधारिण्यै नमः ।
श्रीअम्बायै नमः ।
श्रीमहाविष्णुप्रियङ्कर्यै नमः ।
श्रीगोलोकनाथरमण्यै नमः ।
श्रीगोलोकेश्वरपूजितायै नमः ।
श्रीगयायै नमः ।
श्रीगङ्गायै नमः ।
श्रीयमुनायै नमः ।
श्रीगोमत्यै नमः ।
श्रीगरुडासनायै नमः ।
श्रीगण्डक्यै नमः ।
श्रीसरय्वै नमः ।
श्रीताप्यै नमः ।
श्रीरेवायै नमः ।
श्रीपयस्विन्यै नमः ।
श्रीनर्मदायै नमः ।
श्रीकावेर्यै नमः ।
श्रीकोदारस्थलवासिन्यै नमः ।
श्रीकिशोर्यै नमः ।
श्रीकेशवनुतायै नमः ।
श्रीमहेन्द्रपरिवन्दितायै नमः ।
श्रीब्रह्मादिदेवनिर्माणकारिण्यै नमः ।
श्रीदेवपूजितायै नमः ।
श्रीकोटिब्रह्माण्डमध्यस्थायै नमः ।
श्रीकोटिब्रह्माण्डकारिण्यै नमः ।
श्रीश्रुतिरूपायै नमः ।
श्रीश्रुतिकर्य्यै नमः ।
श्रीश्रुतिस्मृतिपरायणायै नमः ।
श्रीइन्दिरायै नमः ।
श्रीसिन्धुतनयायै नमः ।
श्रीमातङ्ग्यै नमः ।
श्रीलोकमातृकायै नमः ।
श्रीत्रिलोकजनन्यै नमः ।
श्रीतन्त्रायै नमः ।
श्रीतन्त्रमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
श्रीतरुण्यै नमः ।
श्रीतमोहन्त्र्यै नमः ।
श्रीमङ्गलायै नमः ।
श्रीमङ्गलायनायै नमः ।
श्रीमधुकैटभमथिन्यै नमः ।
श्रीशुम्भासुरविनाशिन्यै नमः ।
श्रीनिशुम्भादिहरायै नमः ।
श्रीमात्रे नमः ।
श्रीहरिपूजितायै नमः ।
श्रीशङ्करपूजितायै नमः ।
श्रीसर्वदेवमय्यै नमः ।
श्रीसर्वायै नमः ।
श्रीशरणागतपालिन्यै नमः ।
श्रीशरण्यायै नमः ।
श्रीशम्भुवनितायै नमः ।
श्रीसिन्धुतीरनिवासिन्यै नमः ।
श्रीगन्धार्वगानरसिकायै नमः ।
श्रीगीतायै नमः ।
श्रीगोविन्दवल्लभायै नमः ।
श्रीत्रैलोक्यपालिन्यै नमः ।
श्रीतत्त्वरूपतारुण्यपूरितायै नमः ।
श्रीचन्द्रावल्यै नमः ।
श्रीचन्द्रमुख्यै नमः ।
श्रीचन्द्रिकायै नमः ।
श्रीचन्द्रपूजितायै नमः ।
श्रीचन्द्रायै नमः ।
श्रीशशाङ्कभगिन्यै नमः ।
श्रीगीतवाद्यपरायण्यै नमः ।
श्रीसृष्टिरूपायै नमः ।
श्रीसृष्टिकर्यै नमः ।
श्रीसृष्टिसंहारकारिण्यै नमः ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *