साधना

Your Spiritual Journey

श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली — Rishi Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ ब्रह्मर्षिभ्यो नमः ।

ॐ वेदविद्भ्यो नमः ।
ॐ तपस्विभ्यो नमः ।
ॐ महात्मभ्यो नमः ।
ॐ मान्येभ्यो नमः ।
ॐ ब्रह्मचर्यरतेभ्यो नमः ।
ॐ सिद्धेभ्यो नमः ।
ॐ कर्मठेभ्यो नमः ।
ॐ योगिभ्यो नमः ।
ॐ अग्निहोत्रपरायणेभ्यो नमः ।
ॐ सत्यव्रतेभ्यो नमः ।
ॐ धर्मात्मभ्यो नमः ।
ॐ नियताशिभ्यो नमः ।
ॐ ब्रह्मण्येभ्यो नमः ।
ॐ ब्रह्मास्त्रविद्भ्यो नमः ।
ॐ ब्रह्मदण्डधरेभ्यो नमः ।
ॐ ब्रह्मशीर्षविद्भ्यो नमः ।
ॐ गायत्रीसिद्धेभ्यो नमः ।
ॐ सावित्रीसिद्धेभ्यो नमः ।
ॐ सरस्वतीसिद्धेभ्यो नमः ।
ॐ यजमानेभ्यो नमः ।
ॐ याजकेभ्यो नमः ।
ॐ ऋत्विग्भ्यो नमः ।
ॐ अध्वर्युभ्यो नमः ।
ॐ यज्वभ्यो नमः ।
ॐ यज्ञदीक्षितेभ्यो नमः ।
ॐ पूतेभ्यो नमः ।
ॐ पुरातनेभ्यो नमः ।
ॐ सृष्टिकर्तृभ्यो नमः ।
ॐ स्थितिकर्तृभ्यो नमः ।
ॐ लयकर्तृभ्यो नमः ।
ॐ जपकर्तृभ्यो नमः ।
ॐ होतृभ्यो नमः ।
ॐ प्रस्तोतृभ्यो नमः ।
ॐ प्रतिहर्तृभ्यो नमः ।
ॐ उद्गातृभ्यो नमः ।
ॐ धर्मप्रवर्तकेभ्यो नमः ।
ॐ आचारप्रवर्तकेभ्यो नमः ।
ॐ संप्रदायप्रवर्तकेभ्यो नमः ।
ॐ अनुशासितृभ्यो नमः ।
ॐ वेदवेदान्तपारगेभ्यो नमः ।
ॐ वेदाङ्गप्रचारकेभ्यो नमः ।
ॐ लोकशिक्षकेभ्यो नमः ।
ॐ शापानुग्रहशक्तेभ्यो नमः ।
ॐ स्वतन्त्रशक्तेभ्यो नमः ।
ॐ स्वाधीनचित्तेभ्यो नमः ।
ॐ स्वरूपसुखिभ्यो नमः ।
ॐ प्रवृत्तिधर्मपालकेभ्यो नमः ।
ॐ निवृत्तिधर्मदर्शकेभ्यो नमः ।
ॐ भगवत्प्रसादिभ्यो नमः ।
ॐ देवगुरुभ्यो नमः ।
ॐ लोकगुरुभ्यो नमः ।
ॐ सर्ववन्द्येभ्यो नमः ।
ॐ सर्वपूज्येभ्यो नमः ।
ॐ गृहिभ्यो नमः । ५५।
ॐ सूत्रकृद्भ्योनमः ।
ॐ भाष्यकृद्भ्यो नमः ।
ॐ महिमसिद्धेभ्यो नमः ।
ॐ ज्ञानसिद्धेभ्यो नमः ।
ॐ निर्दुष्टेभ्यो नमः ।
ॐ शमधनेभ्यो नमः ।
ॐ तपोधनेभ्यो नमः ।
ॐ शापशक्तेभ्यो नमः ।
ॐ मन्त्रमूर्तिभ्यो नमः ।
ॐ अष्टाङ्गयोगिभ्यो नमः ।
ॐ अणिमादिसिद्धेभ्यो नमः ।
ॐ जीवन्मुक्तेभ्यो नमः ।
ॐ शिवपूजारतेभ्यो नमः ।
ॐ व्रतिभ्यो नमः ।
ॐ मुनिमुख्येभ्यो नमः ।
ॐ जितेन्द्रियेभ्यो नमः ।
ॐ शान्तेभ्यो नमः ।
ॐ दान्तेभ्यो नमः ।
ॐ तितिक्षुभ्यो नमः ।
ॐ उपरतेभ्यो नमः ।
ॐ श्रद्धाळुभ्यो नमः ।
ॐ विष्णुभक्तेभ्यो नमः ।
ॐ विवेकिभ्यो नमः ।
ॐ विज्ञेभ्यो नमः ।
ॐ ब्रह्मिष्ठेभ्यो नमः ।
ॐ ब्रह्मनिष्ठेभ्यो नमः ।
ॐ भगवद्भ्यो नमः ।
ॐ भस्मधारिभ्यो नमः ।
ॐ रुद्राक्षधारिभ्यो नमः ।
ॐ स्नायिभ्यो नमः ।
ॐ तीर्थेभ्यो नमः ।
ॐ शुद्धेभ्यो नमः ।
ॐ आस्तिकेभ्यो नमः ।
ॐ विप्रेभ्यो नमः ।
ॐ द्विजेभ्यो नमः ।
ॐ ब्राह्मणेभ्यो नमः ।
ॐ उपवीतिभ्यो नमः ।
ॐ मेधाविभ्यो नमः ।
ॐ पवित्रपाणिभ्यो नमः ।
ॐ संस्कृतेभ्यो नमः ।
ॐ सत्कृतेभ्यो नमः ।
ॐ सुकृतिभ्यो नमः ।
ॐ सुमुखेभ्यो नमः ।
ॐ वल्कलाजिनधारिभ्यो नमः ।
ॐ ब्रसीनिष्ठेभ्यो नमः ।
ॐ जटिलेभ्यो नमः ।
ॐ कमण्डलुधारिभ्यो नमः ।
ॐ सपत्नीकेभ्यो नमः ।
ॐ साङ्गेभ्यो नमः ।
ॐ वेदवेद्येभ्यो नमः ।
ॐ स्मृतिकर्तृभ्यो नमः ।
ॐ मन्त्रकृद्भ्यो नमः ।
ॐ दीनबन्धुभ्यो नमः ।
ॐ श्रीकश्यपादि सर्व महर्षिभ्यो नमः ।
ॐ अरुन्धत्यादि सर्वर्षिपत्नीभ्यो नमः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *