साधना

Your Spiritual Journey

राहु अष्टोत्तर शतनामावली || Rahu Ashtottara Shatanamavali

ॐ राहवॆ नमः  ।

ॐ सिंहिकॆयाय नमः  ।
ॐ विधंतुदाय नमः  ।
ॐ सुरशत्रवॆ नमः  ।
ॐ तमसॆ नमः  ।
ॐ फणिनॆ नमः  ।
ॐ गार्ग्यानयाय नमः  ।
ॐ सुरागवॆ नमः  ।
ॐ नीलजीमूतसंकाशाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः  ॥ १० ॥
ॐ खड्गखॆटकधारिणॆ नमः  ।
ॐ वरदायकहस्ताय नमः  ।
ॐ शूलायुधाय नमः  ।
ॐ मॆघवर्णाय नमः  ।
ॐ कृष्णध्वजपताकवतॆ नमः ।
ॐ दक्षिणाभिमुखरथाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकराय नमः ।
ॐ शूर्पाकारसनस्थाय नमः  ।
ॐ गॊमॆधाभरणप्रियाय नमः ।
ॐ माषप्रियाय नमः ॥ २० ॥
ॐ काश्यपर्षिनंदनाय नमः  ।
ॐ भुजगॆश्वराय नमः  ।
ॐ उल्कापातयित्रॆ नमः  ।
ॐ शूलनिधिपाय नमः  ।
ॐ कृष्णसर्पराज्ञॆ नमः ।
ॐ वृषत्पालाव्रतास्याय नमः  ।
ॐ अर्धशरीराय नमः  ।
ॐ जाड्यप्रदाय नमः  ।
ॐ रवींदुभीकराय नमः  ।
ॐ छायास्वरूपिणॆ नमः  ॥ ३० ॥
ॐ कथिनांगकाय नमः  ।
ॐ द्विषट्‌ चक्रछॆदकाय नमः  ।
ॐ कराळास्याय नमः   ।
ॐ भयंकराय नमः  ।
ॐ क्रूरकर्मिणॆ नमः  ।
ॐ तमॊरूपाय नमः  ।
ॐ श्यामात्मनॆ नमः  ।
ॐ नीललॊहिताय नमः  ।
ॐ किरीटिनॆ नमः   ।
ॐ नीलवसनाय नमः  ॥ ४० ॥
ॐ शनिसामंतवर्त्मगाय नमः ।
ॐ चंडालवर्णाय नमः  ।
ॐ आत्वर्क्ष्यभवाय नमः  ।
ॐ मॆषभवाय नमः  ।
ॐ शनिलत्पलदाय नमः  ।
ॐ शूलाय नमः  ।
ॐ अपसव्यगतयॆ नमः  ।
ॐ उपरागकराय नमः  ।
ॐ सूर्यॆंदुच्छविव्रातकराय नमः ।
ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः ॥ ५० ॥
ॐ ग्रहश्रॆष्ठाय नमः  ।
ॐ अष्टमग्रहाय नमः  ।
ॐ कबंधमात्रदॆहाय नमः ।
ॐ यातुधानकुलॊद्भवाय नमः ।
ॐ गॊविंदवरपात्राय नमः ।
ॐ दॆवजातिप्रविष्ठकाय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः  ।
ॐ घॊराय नमः  ।
ॐ शनॆर्मित्राय नमः  ।
ॐ शुक्रमित्राय नमः  ॥ ६० ॥
ॐ अगॊचराय नमः  ।
ॐ मौनयॆ नमः  ।
ॐ गंगास्नानयात्राय नमः ।
ॐ स्वगृहॆभूबलाढ्यकाय नमः ।
ॐ स्वगृहॆस्यबलहृतॆ नमः ।
ॐ मातामहकारकाय नमः ।
ॐ चंद्रायुतचंडालजन्मसूचकाय नमः ।
ॐ जन्मसिंहाय नमः ।
ॐ राज्यधात्रॆ नमः  ।
ॐ महाकायाय नमः  ॥ ७० ॥
ॐ जन्मकर्त्रॆ नमः  ।
ॐ राज्यकर्त्रॆ नमः  ।
ॐ मत्तकाज्ञानप्रदायिनॆ नमः ।
ॐ जन्मकन्याराज्यदायकाय नमः  ।
ॐ जन्महानिदाय नमः  ।
ॐ नवमॆपितृरॊगाय नमः  ।
ॐ पंचमॆशॊकनायकाय नमः ।
ॐ द्यूनॆकळत्रहंत्रॆ नमः ।
ॐ सप्तमॆकलहप्रदायकाय नमः ।
ॐ षष्ठॆवित्तदात्रॆ नमः ॥ ८० ॥
ॐ चतुर्थॆवरदायकाय नमः ।
ॐ नवमॆपापदात्रॆ नमः ।
ॐ दशमॆशॊकदायकाय नमः ।
ॐ आदौयशःप्रदात्रॆ नमः ।
ॐ अंत्यवैर्यप्रदायकाय नमः  ।
ॐ कलात्मनॆ नमः  ।
ॐ गॊचराचराय नमः  ।
ॐ धनॆककुत्प्रदायकाय नमः  ।
ॐ पंचमॆदृषणाशृंगदायकाय नमः ।
ॐ स्वर्भानवॆ नमः  ॥ ९० ॥
ॐ बलिनॆ नमः  ।
ॐ महासौख्यप्रदायकाय नमः  ।
ॐ चंद्रवैरिणॆ नमः  ।
ॐ शाश्वताय नमः  ।
ॐ सूर्यशतृवॆ नमः  ।
ॐ पापग्रहाय नमः  ।
ॐ शांभवाय नमः  ।
ॐ पूज्यकाय नमः  ।
ॐ पाठिनपूर्णदाय नमः ।
ॐ पैठीनसकुलॊद्भवाय नमः ॥ १०० ॥
ॐ भक्तरक्षाय नमः  ।
ॐ राहुमूर्तयॆ नमः  ।
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः  ।
ॐ दीर्घाय नमः  ।
ॐ कृष्णाय नमः  ।
ॐ अशिवणॆ नमः  ।
ॐ विष्णुनॆत्रारयॆ नमः  ।
ॐ दॆवाय नमः  ।
ॐ दानवाय नमः  ॥ १०९ ॥
॥ इति  राहु अष्टॊत्तर शतनामावळि संपूर्णम्‌ ॥

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *