साधना

Your Spiritual Journey

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ काल्यै नमः।

ॐ कपालिन्यै नमः।
ॐ कान्तायै नमः।
ॐ कामदायै नमः।
ॐ कामसुन्दर्यै नमः।
ॐ कालरात्र्यै नमः।
ॐ कालिकायै नमः।
ॐ कालभैरवपूजितायै नमः।
ॐ कुरूकुल्लायै नमः।
ॐ कामिन्यै नमः।
ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः।
ॐ कुलीनायै नमः।
ॐ कुलकर्त्र्यै नमः।
ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः।
ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः।
ॐ काम्यायै नमः।
ॐ कामस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ ककारवर्णनिलयायै नमः।
ॐ कामधेन्वै नमः।
ॐ कारालिकायै नमः।
ॐ कुलकान्तायै नमः।
ॐ करालास्यायै नमः।
ॐ कामार्तायै नमः।
ॐ कलावत्यै नमः।
ॐ कृशोदर्यै नमः।
ॐ कामाख्यायै नमः।
ॐ कौमार्यै नमः।
ॐ कुलपालिन्यै नमः।
ॐ कुलजायै नमः।
ॐ कुलकन्यायै नमः।
ॐ कलहायै नमः।
ॐ कुलपूजितायै नमः।
ॐ कामेश्वर्यै नमः।
ॐ कामकान्तायै नमः।
ॐ कुञ्जेश्वरगामिन्यै नमः।
ॐ कामदात्र्यै नमः।
ॐ कामहर्त्र्यै नमः।
ॐ कृष्णायै नमः।
ॐ कपर्दिन्यै नमः।
ॐ कुमुदायै नमः।
ॐ कृष्णदेहायै नमः।
ॐ कालिन्द्यै नमः।
ॐ कुलपूजितायै नमः।
ॐ काश्यप्यै नमः।
ॐ कृष्णमात्रे नमः।
ॐ कुशिशाङ्ग्यै नमः।
ॐ कलायै नमः।
ॐ क्रींरूपायै नमः।
ॐ कुलगम्यायै नमः।
ॐ कमलायै नमः।
ॐ कृष्णपूजितायै नमः।
ॐ कृशाङ्ग्यै नमः।
ॐ किन्नर्यै नमः।
ॐ कर्त्र्यै नमः।
ॐ कलकण्ठयै नमः।
ॐ कार्तिक्यै नमः।
ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः।
ॐ कौलिन्यै नमः।
ॐ कुमुदायै नमः।
ॐ कामजीविन्यै नमः।
ॐ कुलस्त्रियै नमः।
ॐ कीर्तिकायै नमः।
ॐ कृत्यायै नमः।
ॐ कीर्त्यै नमः।
ॐ कुलपालिकायै नमः।
ॐ कामदेवकलायै नमः।
ॐ कल्पलतायै नमः।
ॐ कामाङ्ग्वर्धिन्यै नमः।
ॐ कुन्तायै नमः।
ॐ कुमुदप्रीतायै नमः।
ॐ कदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः।
ॐ कादम्बिन्यै नमः।
ॐ कमलिन्यै नमः।
ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः।
ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः।
ॐ कुमारीगणशोभितायै नमः।
ॐ कुमारीरञ्जनरतायै नमः।
ॐ कुमारीव्रतधारिण्यै नमः।
ॐ कङ्काल्यै नमः।
ॐ कमनीयायै नमः।
ॐ कामशास्त्रविशारदायै नमः।
ॐ कपालखट्वाङ्गधरायै नमः।
ॐ कालभैरवरूपिण्यै नमः।
ॐ कोटर्यै नमः।
ॐ कोटराक्ष्यै नमः।
ॐ काशीवासिन्यै नमः।
ॐ कैलासवासिन्यै नमः।
ॐ कात्यायन्यै नमः।
ॐ कार्यकर्यै नमः।
ॐ काव्यशास्त्रप्रमोदिन्यै नमः।
ॐ कामाकर्षणरूपायै नमः।
ॐ कामपीठनिवासिन्यै नमः।
ॐ कङ्गिन्यै नमः।
ॐ काकिन्यै नमः।
ॐ क्रीडायै नमः।
ॐ कुत्सितायै नमः।
ॐ कलहप्रियायै नमः।
ॐ कुण्डगोलोद्भवप्राणायै नमः।
ॐ कौशिक्यै नमः।
ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः।
ॐ कुम्भस्तन्यै नमः।
ॐ कटाक्षायै नमः।
ॐ काव्यायै नमः।
ॐ कोकनदप्रियायै नमः।
ॐ कान्तारवासिन्यै नमः।
ॐ कान्त्यै नमः।
ॐ कठिनायै नमः।
ॐ कृष्णवल्लभायै नमः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *