साधना

Your Spiritual Journey

मंगल अष्टोत्तर शतनामावली -Mangal Ashtottara Shatanamavali

 

ॐ महीसुताय नमः ।
ॐ महाभागाय नमः ।
ॐ मंगळाय नमः ।
ॐ मंगळप्रदाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ महाशूराय नमः ।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
ॐ महारौद्राय नमः ।
ॐ महाभद्राय नमः ।
ॐ माननीयाय नमः ॥ १० ॥
ॐ दयाकराय नमः ।
ॐ मानदाय नमः ।
ॐ अमर्षणाय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः ।
ॐ तापपापविवर्जिताय नमः ।
ॐ सुप्रतीपाय नमः ।
ॐ सुताम्राक्षाय नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ सुखप्रदाय नमः ।
ॐ वक्रस्तंभादिगमनाय नमः ॥ २० ॥
ॐ वरॆण्याय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ सुखिनॆ नमः ।
ॐ वीरभद्राय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ विदूरस्थाय नमः ।
ॐ विभावसवॆ नमः ।
ॐ नक्षत्र चक्र संचारिणॆ नमः ।
ॐ क्षत्रपाय नमः ।
ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः ॥ ३० ॥
ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ क्षमायुक्ताय नमः ।
ॐ विचक्षणाय नमः ।
ॐ अक्षीण फलदाय नमः ।
ॐ चक्षुर्गॊचराय नमः ।
ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः ।
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ विज्वराय नमः ।
ॐ विश्वकारणाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ नक्षत्रराशिसंचाराय नमः ।
ॐ नानाभयनिकृंतनाय नमः ।
ॐ कमनीयाय नमः ।
ॐ दयासाराय नमः ।
ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः ।
ॐ भयघ्नाय नमः ।
ॐ भव्यफलदाय नमः ।
ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
ॐ शत्रुहंत्रॆ नमः ।
ॐ शमॊपॆताय नमः ॥ ५० ॥
ॐ शरणागतपॊषणाय नमः ।
ॐ साहसाय नमः ।
ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ साधवॆ नमः ।
ॐ समरदुर्जयाय नमः ।
ॐ दुष्टदूराय नमः ।
ॐ शिष्टपूज्याय नमः ।
ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः ।
ॐ दुःखभंजनाय नमः ।
ॐ दुर्धराय नमः ॥ ६० ॥
ॐ हरयॆ नमः ।
ॐ दुःस्वप्नहंत्रॆ नमः ।
ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
ॐ दुष्टगर्वविमॊचकाय नमः ।
ॐ भारद्वाजकुलॊद्भवाय नमः ।
ॐ भूसुताय नमः ।
ॐ भव्यभूषणाय नमः ।
ॐ रक्तांबराय नमः ।
ॐ रक्तवपुषॆ नमः ।
ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ॥ ७० ॥
ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ गदाधारिणॆ नमः ।
ॐ मॆषवाहनाय नमः ।
ॐ मिताशनाय नमः ।
ॐ शक्तिशूलधराय नमः ।
ॐ शक्ताय नमः ।
ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः ।
ॐ तार्किकाय नमः ।
ॐ तामसाधाराय नमः ।
ॐ तपस्विनॆ नमः ॥ ८० ॥
ॐ ताम्रलॊचनाय नमः ।
ॐ तप्तकांचनसंकाशाय नमः ।
ॐ रक्तकिंजल्कसन्निभाय नमः ।
ॐ गॊत्राधिदॆवताय नमः ।
ॐ गॊमध्यचराय नमः ।
ॐ गुणविभूषणाय नमः ।
ॐ असृजॆ नमः ।
ॐ अंगारकाय नमः ।
ॐ अवंतीदॆशाधीशाय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ सूर्ययाम्यप्रदॆशस्थाय नमः ।
ॐ यौवनाय नमः ।
ॐ याम्यदिग्मुखाय नमः ।
ॐ त्रिकॊणमंडलगताय नमः ।
ॐ त्रिदशाधिप्रसन्नुताय नमः ।
ॐ शुचयॆ नमः ।
ॐ शुचिकराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ शुचिवश्याय नमः ।

ॐ शुभावहाय नमः ॥ १०० ॥
ॐ मॆषवृष्चिकराशीशाय नमः ।
ॐ मॆधाविनॆ नमः ।
ॐ मितभाषिणॆ नमः ।
ॐ सुखप्रदाय नमः ।
ॐ सुरूपाक्षाय नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ अंगारकाय नमः ॥ १०८ ॥
॥ इति अंगारकाष्टॊतर शतनामावळि स्तॊत्रं संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *