साधना

Your Spiritual Journey

ऋण मुक्ति मंत्र || Rin Mukti Mantra ||

।।ऊँ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्रये श्रियम् ।।

 ॐ मंगलमूर्तये नमः । ऋण मुक्ति मंत्र : ऊँ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरतस्त्रजाम् । चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम आ वह ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *