Shri MangalaGourichi Aarati श्रीमंगळागौरीची आरती

Shri MangalaGourichi Aarati
Shri MangalaGourichi Aarati is in Marathi. On every Tuesday in the month of Shravan, newly married ladies pray Goddess MangalaGouri for 5 years to have a happy and peaceful married life.

श्रीमंगळागौरीची आरती
जय देवी मंगळागौरी जय देवी जय देवी ।
ओंवाळीन सोनियाताटीं ।
रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती ।
हिरेया मोती ज्योती । जय देवी जय देवी ॥ धृ ॥
मंगळमूर्ती उपजली कार्या ।
प्रसन्न झाली अल्पायुषी राया ।
तिष्ठली राज्यबाळी अहेवपण द्यावया ॥ १ ॥
जय देवी मंगळागौरी जय देवी जय देवी ।
ओंवाळीन सोनियाताटीं ।
रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती ।
हिरेया मोती ज्योती । जय देवी जय देवी ॥
पूजेला ग आणिती । जाईजुईच्या कळ्या ।
सोळा तिकटीं सोळा दुर्वा ।
सोळा परींची पत्री । जाईजुई आबुल्या ।
शेवंती नागचाफे । पारिजातके मनोहरें ।
नंदेटें तगरें । पूजेला ग आणिली ॥ २ ॥
जय देवी मंगळागौरी जय देवी जय देवी ।
ओंवाळीन सोनियाताटीं ।
रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती ।
हिरेया मोती ज्योती । जय देवी जय देवी ॥
साळीचे तांदुळ मुगाची डाळ ।
आळणी खिचडी रांधिती नारी ।
आपुल्या पतीलागीं ।
सेवा करिती फार ॥ ३ ॥
जय देवी मंगळागौरी जय देवी जय देवी ।
ओंवाळीन सोनियाताटीं ।
रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती ।
हिरेया मोती ज्योती । जय देवी जय देवी ॥
डुमडुमें डुमडुमें वाजंत्री वाजती ।
कळावी कांकणें गौरीला शोभती ।
शोभती बाजूबंद । कानीं कापांचे गाभे ।
ल्यायिली अंबा शोभे ॥ ४ ॥
जय देवी मंगळागौरी जय देवी जय देवी ।
ओंवाळीन सोनियाताटीं ।
रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती ।
हिरेया मोती ज्योती । जय देवी जय देवी ॥
न्हाउनी माखुनी मौनीं बैसली ।
पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ।
स्वच्छ बहुत होऊनी अंबा पूजूं लागली ॥ ५ ॥
जय देवी मंगळागौरी जय देवी जय देवी ।
ओंवाळीन सोनियाताटीं ।
रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती ।
हिरेया मोती ज्योती । जय देवी जय देवी ॥
सोनिया ताटीं घातिल्या पंचारती ।
मध्यें उजळती कापुराच्या वाती ।
करा धूप दीप आर्ती । नैवेद्य षड्रस पक्वानें ।
ताटी भरा बोनें ॥ ६॥
जय देवी मंगळागौरी जय देवी जय देवी ।
ओंवाळीन सोनियाताटीं ।
रत्नांचे दिवे माणिकांच्या वाती ।
हिरेया मोती ज्योती । जय देवी जय देवी ॥
लवलाहें तिघे काशीसी निघाली ।
माउली मंगळागौर भिजवूं विसरली ।
मागुती परतुनीयां आली ।
अंबा स्वयंभू देखिली । देउळ सोनियाचें ।
खांब हिरेयांचे । कळस मोतियांचा ।
जय देवी मंगळागौरी । ओवाळीन सोनियाताटी ।
जय देवी जय देवी ॥ ७ ॥
Shri MangalaGourichi Aarati
श्रीमंगळागौरीची आरती
Skip to toolbar